هر اتاق داستان منحصر به فرد خود

هر اتاق داستان منحصر به فرد خود را دارد، میتوان ساعتها در میحطی آرام به آن فکر کرد، اتمسفری آرامش بخش در انتظار شماست، زندگی سنتی با فرهنگ و گویش محلی به واقع در کنار اقامت تجربه ای بسیار ارزشمند بود.

About the author: admin