اقامت در قلعه ای قدیمی

اقامت در قلعه ای قدیمی با سابقه چند صد ساله تجربه ای منحصر به فرد است مخصوصا زمانی که این اقامت با فرهنگ محلی و نحوه زندگی سنتی آن تلفیق پیدا کرده و حتی گویش محلی در ارتباطات شنیده میشود.

About the author: admin